Všeobecné obchodní podmínky

I.

Úvodní ustanovení a vysvětlení účelu všeobecných obchodních podmínek

 

1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále též uváděné jen zkratkou „VOP“) platí pro nákup e-booků (elektronických knih), objednávku a poskytování kurzů, seminářů, prožitkového vzdělávání, školení (dále jen „vzdělávací akce“) a konzultací (poradenství v oblasti osobního rozvoje) nabízených na některém z následujících webů: www.samanskekonstelace.cz, www.zdravevztahy.cz, www.skolahypnozy.cz (dále též označované v textu jen jako „web“, „webové rozhraní“) provozované Barborou Zumotovou, IČ: 01385780, místem podnikání Flöglova 1506/7, 155 00 Praha 5, (dále též jen jako „Poskytovatel“).

2. Nákup e-booků probíhá na základě Kupní smlouvy uzavírané mezi mnou jako Poskytovatelem (a prodávajícím) a vámi jako Kupujícím. Poskytování konzultací a vzdělávacích akcí probíhá na základě Smlouvy o poskytování služeb uzavřené mezi námi, tedy opět mnou jako Poskytovatelem a vámi jako Klientem (jako příjemcem služby). Proces uzavírání obou smluv je popsán podrobně níže v těchto VOP, v čl. III. Pokud je ve VOP užíván pouze pojem „Smlouva“, rozumí se tím jak Kupní smlouva, tak Smlouva o poskytování služeb. Ujednání, která jsou v Kupní smlouvě nebo Smlouvě o poskytování služeb odlišná od ustanovení VOP, mají přednost (tedy text Smlouvy je nad textem VOP). VOP řeší i některé další otázky, které s nákupem nebo s užíváním výše uvedených internetových stránek souvisí.

3. VOP obsahují informace, které potřebujete mít k dispozici ještě před tím, než si u mě vyberete a koupíte produkty nebo objednáte konzultaci nebo vzdělávání. Na webových stránkách máte podrobně popsány všechny služby a produkty, v těchto VOP je doplněn pohled právní. Prosím, přečtěte si VOP pečlivě a v případě, že k nim budete mít připomínky či dotazy, kontaktujte mě ještě před odesláním objednávky (tj. před kliknutím na tlačítko „Odeslat“ nebo odesláním emailové objednávky). Kontakty naleznete v čl. II. VOP. Tím, že kliknete na tlačítko „Odeslat“ mi dáváte signál, že jste VOP viděli, četli a souhlasíte s takovým průběhem obchodu a spolupráce, jaký je ve VOP popsán.

 

Obsah VOP pro snadnější orientaci:

  1. Úvodní ustanovení a vysvětlení účelu obchodních podmínek

  2. Důležité pojmy (definice)

  3. Objednávka a uzavření Smlouvy

  4. Cena produktů a služeb a platba

  5. Dodací podmínky a storno podmínky

  6. Údaje o funkčnosti digitálního obsahu a jeho součinnosti s hardwarem a softwarem

  7. Odstoupení od Smlouvy

  8. Záruka, práva z vadného plnění, reklamační řád

  9. Vyřizování stížností, řešení spotřebitelských sporů

  10. Závěrečná ustanovení

II.

Důležité pojmy (definice)

 

1. POSKYTOVATEL (PRODÁVAJÍCÍ):

Poskytovatelem je:

Barbora Zumotová

IČ: 01385780

Místo podnikání (i adresa pro doručování): Flöglova 1506/7, 155 00 Praha 5

zapsaná v živnostenském rejstříku u Úřadu městské části Praha 13

Kontaktní telefon: +420 603 402 727

Adresa pro doručování elektronické pošty: zumotovab@gmail.com

Poskytovatel není plátcem daně z přidané hodnoty.

2. KUPUJÍCÍ/KLIENT. Kupujícím je ten, kdo prostřednictvím webového rozhraní www.samanskekonstelace.cz, www.zdravevztahy.cz, www.skolahypnozy.cz nebo s využitím mailu uzavře se mnou jako prodávajícím Kupní smlouvu, a tím koupí některý z produktů uvedených na tomto webovém rozhraní. Klientem je i ten, kdo prostřednictvím webového rozhraní www.samanskekonstelace.cz, www.zdravevztahy.cz nebo www.skolahypnozy.cz, případně prostřednictvím mailu uzavře se mnou jako Poskytovatelem Smlouvu o poskytování služeb. Jak uvádím v dalších částech VOP, výjimečně lze Smlouvu uzavřít i telefonicky nebo osobně. Kupujícím/Klientem může být podnikatel (podnikající fyzická osoba často také uváděná jako OSVČ a nebo právnická osoba, např. s.r.o. nebo akciová společnost) anebo spotřebitel. V dalším textu bude používán jediné označení – Klient.

3. SPOTŘEBITEL. Spotřebitelem se podle zákona rozumí fyzická osoba, která nejedná v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu povolání. Pokud jste fyzická osoba a do objednávky uvedete IČO, budu mít za to, že Smlouvu uzavíráte jako podnikatel a ne jako spotřebitel.

4. SPOTŘEBITELSKÁ SMLOUVA. Je to Smlouva, ve které jako Klient vystupuje spotřebitel. Podle platných zákonů je spotřebitel více chráněn než Klient, který není spotřebitelem. Současně má Poskytovatel i více povinností vůči spotřebiteli než vůči jinému Klientovi a je povinen poskytnout spotřebiteli informace stanovené jak občanským zákoníkem, tak zákonem na ochranu spotřebitele. Je-li kupujícím jiná osoba než spotřebitel, neužijí se ta ustanovení VOP, která slouží výhradně pro ochranu spotřebitele.

5. SMLOUVA UZAVŘENÁ DISTANČNÍM ZPŮSOBEM. Je to Smlouva, která je uzavřena prostřednictvím PROSTŘEDKŮ KOMUNIKACE NA DÁLKU, tj. je uzavřena, aniž by se Poskytovatel a Klient museli pro její uzavření osobně potkat, protože ji uzavírají přes webové rozhraní (na základě objednávky učiněné přímo na webovém rozhraní vyplněním potřebných údajů Klientem) nebo prostřednictvím mailové komunikace, telefonicky nebo s využitím obdobných komunikačních prostředků. Náklady spojené s použitím prostředků komunikace na dálku (zejména náklady na internetové připojení a telefonní hovory) si hradíte sami a neliší se od běžné sazby účtované vaším operátorem resp. poskytovatelem internetového připojení. Učiněním objednávky výslovně souhlasíte s použitím prostředků komunikace na dálku.

6. ROZHODNÉ PRÁVNÍ PŘEDPISY. Jsou to platné právní předpisy, kterými se řídí vztah mezi Klientem a Poskytovatelem. Jde zejména o zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále též jen „NOZ“) a v případech, kdy je Klientem spotřebitel, je to i zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele. Ochrana osobních údajů se řídí zejména zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

 

III.

Objednávka a uzavření Smlouvy

 

1. Klient objednává produkty (e-booky) i služby přes webové rozhraní, tj. skrze objednávkový systém na webových stránkách, vyplněním zde umístěného formuláře. Je možné rovněž objednávat zasláním mailu na emailovou adresu uvedenou přímo na webovém rozhraní. Objednávky lze učinit i telefonicky či osobně, preferovaným způsobem jsou ovšem předchozí dvě cesty.

2. POPIS PRODUKTŮ A SLUŽEB.

Na webech uvedených v těchto VOP (www.samanskekonstelace.cz, www.zdravevztahy.cz, www.skolahypnozy.cz) pak naleznete podrobný popis nabízených e-booků, vzdělávacích akcí a konzultačních služeb. Vždy je uvedeno i pro koho jsou určeny a jaký přínos od nich můžete očekávat, naleznete zde i informace k průběhu vzdělávacích akcí a další potřebné informace. Veškeré prezentace produktů a služeb uvedené na webovém rozhraní jsou informativního charakteru. Jako Poskytovatel nejsem povinna uzavřít Smlouvu ohledně těchto produktů a služeb. Ustanovení § 1732 odst. 2. NOZ se nepoužije.

3. OBJEDNÁNÍ PRODUKTŮ a VZDĚLÁVACÍCH AKCÍ (s termínem konání již uvedeným na webovém rozhraní): Pro objednání přes webové rozhraní slouží objednávkový formulář, kde jako Klient vyplníte své kontaktní údaje (povinné údaje jsou vždy v konkrétním formuláři a jde o údaje potřebné k vyřízení objednávky, zpravidla tedy jméno, příjmení, platný mail a telefon, při objednávce na firmu i údaje o firmě, IČ, DIČ, v případě objednávky produktů z e-shopu i dodací adresu), informace o objednávaném produktu (uvedením názvu e-booku, který objednáváte, pokud nelze přímo „vložit produkt do košíku“ kliknutím na něj), v případě objednávky vzdělávací akce vyberete konkrétní akci, pokud již není přímo ve formuláři uvedena. Pokud se rozhodnete objednávku provést prostřednictvím mailu, uveďte prosím tytéž informace přímo do mailu a pošlete na email uvedený na daném webovém rozhraní.

OBJEDNÁNÍ INDIVIDUÁLNÍCH KONZULTACÍ Konzultace lze domluvit mailem nebo telefonicky nebo využitím objednávkového formuláře na daném webu, kdy vyplníte položky formuláře a odešlete kliknutím na tlačítko „Odeslat“. Vzhledem k širokému záběru konzultací doporučuji nejprve se mnou (či dalším konzultujícím) probrat, zda je pro vaši situaci konzultace vhodná. Lze objednat i firemní vzdělávací akci. Podrobnější informace naleznete přímo na webech.

Před odesláním objednávky si, prosím, zkontrolujte údaje, které jste do objednávky uvedli. Kliknutím na tlačítko „Odeslat“ se údaje automaticky odešlou. Následně Vám v mailu potvrzujícím objednávku zasílám i souhrn objednávky. Pokud byste zjistili, že přeci jen je v objednávce něco, co jste uvedli nedopatřením, kontaktujte mě co nejdříve zpět a objednávku upravíme.

O obdržení objednávky vás tedy budu informovat mailem zaslaným na vaši elektronickou adresu, kterou jste zadali v objednávce. Přílohou tohoto mailu potvrzujícího obdržení vaší objednávky jsou platné obchodní podmínky ve formátu PDF. Informace o obdržení objednávky může být zasílána automaticky a v tom případě se nejedná o přijetí objednávky z mé strany, pokud to není v tomto potvrzení výslovně uvedeno. Není-li v potvrzení uvedeno, že objednávku přijímám, zašlu vám informaci o přijetí objednávky v následném mailu. Do okamžiku než je vám doručeno potvrzení o přijetí vaší objednávky, je možné telefonicky nebo mailem (na adresu uvedenou v čl. II. VOP) objednávku zrušit. V mailu obdržíte i platební údaje a informace o dodání produktu či služby. Doručením potvrzení o přijetí objednávky na vaši elektronickou adresu uvedenou v objednávce je Smlouva o poskytnutí služeb týkající se konzultací uzavřena. U vzdělávacích akcí, e-booku a zboží z e-shopu je Smlouva uzavřena až v okamžiku, kdy je jak potvrzena objednávka, tak i zaplacena celá cena objednané vzdělávací akce nebo produktů. Není-li výslovně uvedeno jinak, rezervuji vám místo na objednané vzdělávací akci 5 dní od potvrzení přijetí objednávky. Není-li do 5 dní uhrazena cena vzdělávací akce, nebudu nadále k objednávce přihlížet a k uzavření Smlouvy nedojde. Jakékoli změny uzavřené Smlouvy (včetně zrušení objednávky) jsou poté možné jen na základě dohody mezi námi.

V pochybnostech vás mohu kontaktovat za účelem ověření pravosti objednávky a nepodaří-li se pravost objednávky ověřit, má se zato, že objednávka vůbec nebyla podána a takovou objednávkou se nadále nezabývám.

Objednávat produkty přes webové rozhraní nebo mailem je možné 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. Upozorňuji však, že výjimečně může dojít k dočasné nedostupnosti webu v důsledku nutné údržby webu anebo v důsledku okolností, za které neodpovídám, jako jsou výpadky připojení k internetové síti.

4. Smlouva i VOP se uzavírají v českém jazyce. Smlouva se uzavírá v elektronické podobě, tvoří ji vaše objednávka, její přijetí z mé strany a tyto VOP. Smlouvu archivuji v elektronické podobě, není přístupná.

 

IV.

Cena produktů a služeb a platba

1. CENA PRODUKTŮ A SLUŽEB. U jednotlivých položek produktů a u vzdělávacích akcí je na webovém rozhraní uvedena i jejich cena. Ceny jsou platné po celou dobu, kdy jsou na webovém rozhraní uvedeny. Ceny vzdělávacích akcí zahrnují náklady spojené s realizací akce jako jsou: náklady na lektora, pronájem prostor vč. technického vybavení, organizační a materiálové zajištění, pokud není uvedeno jinak v popisu akce. V případě objednávky zboží z e-shopu je dále připočítáváno poštovné a balné, jak je uvedeno v další části VOP.

Ceny konzultací jsou uvedeny na webovém rozhraní v ceníku. Pouze u firemních konzultací a firemních vzdělávacích akcí jsou ceny sjednávány individuálně na základě konkrétního druhu a rozsahu služeb, vždy však před uzavřením Smlouvy Klient zná jednotkovou cenu anebo výpočet konečné ceny.

2. Sjednanou kupní cenou či cenou vzdělávací akce nebo cenou za poskytnutí konzultace (dále jen „cena“) je cena uvedená u produktu či služby v okamžiku odeslání vaší objednávky s výjimkou těch případů, kde je cena sjednávána individuálně dle předchozího odstavce. Pokud by došlo ke zjevné chybě při uvedení ceny na webovém rozhraní (tím je myšlen především překlep, chyba při zadávání cen) nebo obdobné chybě v procesu uzavírání Smlouvy, pak nejsem povinna vám za takovou zjevně chybnou cenu produkt nebo službu dodat, a to ani v případě, že došlo k automatickému potvrzení o přijetí objednávky. V případě, že by již došlo z vaší strany i k úhradě této zjevně chybné ceny, jsem oprávněna od Smlouvy odstoupit. Dojde-li ke změně ceny v době mezi odesláním vaší objednávky a jejím potvrzením z mé strany, platí kupní cena platná v okamžiku odeslání objednávky, nedojde-li mezi námi k jiné výslovné dohodě.

3. Není-li mezi námi výslovně ujednáno jinak, jsem povinna vám produkt či službu dodat až po úplném zaplacení sjednané ceny. Do okamžiku úplného zaplacení kupní ceny zůstává produkt v mém vlastnictví. Cena za vzdělávací akce musí být vždy uhrazena před konáním akce.

4. ZPŮSOB PLATBY. Sjednanou cenu je možné uhradit následujícími způsoby:

- bezhotovostně bankovním převodem na náš bankovní účet: pokyny k platbě obdržíte v mailu potvrzujícím přijetí objednávky

- v hotovosti u individuálně sjednaných služeb a dále, je-li to uvedeno v popisu akce nebo dohodnuto, lze platbu za vzdělávací akce uhradit i v hotovosti na místě, před zahájením vzdělávací akce.

Případné další způsoby platby budou uvedeny na webovém rozhraní nebo mohou být mezi námi výslovně dohodnuty. Kupní cena se hradí v korunách českých.

5. SPLATNOST KUPNÍ CENY.

V případě bezhotovostního převodu je kupní cena u produktů a jiných služeb než vzdělávacích akcí splatná do 5 dnů od potvrzení přijetí objednávky. Datum splatnosti je uvedené v pokynech k platbě. Kupní cena je zaplacena v okamžiku, kdy je příslušná částka připsána na náš bankovní účet. Pouze připomínám, jak jsem uvedla již výše, že nejsem povinna vám produkt dodat nebo službu poskytnout dříve, než uhradíte sjednanou cenu. U vzdělávacích akcí musí být cena uhrazena nejpozději 2 dny před konáním vzdělávací akce, není-li výslovně dohodnuto mezi námi jinak.

V případě platby v hotovosti je cena splatná před započetím poskytování služeb nebo před dodáním produktu. U konzultací se cena platí ihned po skončení konzultace. V případě kurzů před zahájením kurzu.

Na vyžádání vám zašlu fakturu jako doklad o koupi produktu či vzdělávací akce nebo konzultace. Fakturu posílám pouze na vyžádání.

V případě platby v hotovosti obdržíte po zaplacení ceny příjmový pokladní doklad.

V případě vzdělávacích akcí může být požadována záloha/rezervační poplatek, ve výši uvedené v popisu akce. Složená záloha/rezervační poplatek se pak započte na celkovou cenu, a to i v případě, že se nakonec akce účastní místo Klienta jiná osoba jako jím vyslaný náhradník.

Ustanovení § 2119 odst. 1 NOZ se nepoužije.

Produkt ani služby není možné hradit formou splátkového kalendáře.

V.

A. Dodací podmínky produktů

1. ZPŮSOB DODÁNÍ PRODUKTU A DODACÍ LHŮTA. Při koupi e-booku bude digitální obsah ve formátu .docx nebo pdf (e-book) dodán po zaplacení kupní ceny na vámi sdělenou mailovou adresu jako příloha mailové zprávy nebo zasláním odkazu v podobě adresy webové stránky, na které je obsah možno stáhnout či otevřít. Při koupi zboží z e-shopu bude zboží odesláno zpravidla nejbližší pracovní den po uhrazení kupní ceny, nebude-li mezi námi výslovně dohodnuto osobní převzetí. Zboží je zasíláno prostřednictvím přepravce/přepravců uvedeného na webovém rozhraní. O konkrétním termínu vás vždy informuji mailem, obdržíte informaci i o tom, že zboží bylo odesláno. Vyhrazuji si právo delší dodací lhůty ve výjimečných případech jako je zejména dovolená či nemoc, v tomto případě bude taková informace uvedená na webových stránkách nebo budete informováni mailem či telefonicky na vámi uvedených kontaktech. Moje povinnost dodat zboží je splněna předáním zboží přepravci. V případě osobního převzetí je povinnost dodat zboží splněna okamžikem, kdy vám zboží předám. Pokud byste bezdůvodně odmítli převzít zboží, nepovažuje se v takovém případě moje povinnost dodat zboží za nesplněnou a není považována ani za odstoupení od smlouvy z vaší strany.

2. NÁKLADY NA DOPRAVU. S ohledem na charakter e-booku nevznikají náklady na dopravu. U zboží z e-shopu je účtováno balné (cena „bublinkové“ obálky) a poštovné. Konkrétní částka je uvedena na webovém rozhraní.

3. Po dodání produktu si, prosím, co nejdříve zkontrolujte funkčnost a dostupnost obsahu (e-booku), a zjistíte-li nedostatky nebo vady, kontaktujte mě prosím, abych mohla provést nápravu. Podrobnosti jsou uvedeny v čl. VIII těchto VOP. Při převzetí zboží si, prosím, vždy zkontrolujte neporušenost obalu zboží, a pokud zjistíte nedostatky, uplatněte je ihned u přepravce a kontaktujte mě (podrobnosti níže v části o uplatňování reklamace). Odmítnutí zásilky s poškozeným obalem se nepovažuje za bezdůvodné odmítnutí převzetí zboží. Naopak, pokud podpisem dodacího listu nebo soupisu balíků přepravce nebo obdobného dokumentu stvrdíte převzetí zboží, má se zato, že zboží bylo dodáno v neporušeném obalu a není možné již reklamovat zboží z důvodu porušení celistvosti obalu. Pokud by bylo nutné z důvodů na vaší straně doručovat zboží opakovaně anebo jiným než objednaným způsobem, jste povinni mi uhradit náklady na opakované doručení nebo na doručení jiným způsobem, nebude-li mezi námi výslovně ujednáno jinak.

4. Digitální obsah (kurz, e-book) vyžaduje k plné funkčnosti, abyste měli k dispozici hardwarové a softwarové vybavení umožňující zejména otevřít a pracovat s dokumenty ve formátu .docx a pdf a přehrávání video a audio souborů (podrobnosti obsahuje čl. VI. VOP).

B. Dodací a storno podmínky vzdělávacích akcí

1. ZPŮSOB DODÁNÍ: Vzdělávací akce bude dodána dle podmínek uvedených v popisu akce na webovém rozhraní nebo individuálně sjednaných. Klient má právo absolvovat vzdělávací akci za podmínky řádné úhrady celé ceny za vzdělávací akci. Poskytovatel je oprávněn změnit jednostranně podmínky klientem zvolené vzdělávací akce např. čas jednotlivých lekcí, místo konání v rámci stejné obce/města, přičemž je povinen o tom Klienta vyrozumět. Závazky mezi Klientem a Poskytovatelem tím nejsou dotčeny, Poskytovatel odpovídá za to, že změnou podmínek nebude dotčen účel akce. Vzdělávací akce se uskuteční pouze v případě, že si ji objedná a uhradí minimální počet zájemců stanovený Poskytovatelem. Vyhrazuji si právo zrušení vzdělávací akce při nízkém zájmu či zásahu vyšší moci. V takovém případě všechny přihlášené účastníky včas informuji. Vrácení zaplacené ceny je řešeno níže, v bodě 5. (storno)

2. MOŽNOST ÚČASTI NÁHRADNÍKA: Na vzdělávací akci je možné na místo klienta vyslat náhradníka v případě, že se z vážných důvodů nemůže Klient zúčastnit, a to pouze po předchozí dohodě s lektorem a v případě, že je to vzhledem k obsahu akce přípustné a možné.

3. VZDĚLÁVACÍ MATERIÁLY A INFORMACE: Veškeré informace a jakékoliv písemné podklady, materiály, skripta, zvukové záznamy a nosiče, doporučení, techniky, údaje osobního charakteru a další metody předávané lektorem vedoucí akci jsou určeny pouze pro účely konkrétní vzdělávací akce a osobní potřebu jednotlivých Klientů. Není dovoleno je bez vědomí a písemného souhlasu lektora vedoucího akci jakkoliv sdělovat a předávat dál třetím osobám, upravovat, rozšiřovat a kopírovat je v celém či částečném rozsahu, používat k jakýmkoliv komerčním účelům či jinde publikovat. Klient, Poskytovatel a lektor vedoucí akci berou tímto na vědomí, že veškeré informace, které o sobě vzájemně účastníci i lektor při studiu získají, jsou pokládány za velmi důvěrné a citlivé a s jako takovými budou s nimi nakládat.

4. ODPOVĚDNOST V PRŮBĚHU VZDĚLÁVACÍ AKCE: Klient je v celém průběhu vzdělávací akce za sebe, svá rozhodnutí a své jednání vůči sobě i ostatním zcela odpovědný. Každý Klient bere na vědomí,  že během akce a činností během ní, kterých se Klient sám účastní, může docházet k fyzickému, psychickému či emocionálnímu zatížení. Vzdělávací akce není náhražkou za lékařskou či psychoterapeutickou péči. V případě, že kterýkoliv účastník v průběhu vzdělávací akce podstupuje jakýkoliv druh léčby, zavazuje se informovat lektora o této skutečnosti a o charakteru obtíží, které jsou důvodem léčby. Zároveň se doporučuje účast ve výcviku konzultovat se svým ošetřujícím lékařem. Klient se zavazuje přerušit dílčí činnost v rámci akce nebo se činnosti či cvičení nezúčastnit, pokud cítí, že pro něj aktivita v danou chvíli není vhodná resp. je nad jeho aktuální síly či schopnosti.

5. STORNO PODMÍNKY: V případě, že by vzdělávací akce byla zrušena z důvodů na straně Poskytovatele a vy jako Klient jste již cenu hradili, obdržíte do 14 dnů ode dne, kdy bude rozhodnuto o zrušení akce, zpět celou zaplacenou částku, pokud se výslovně nedohodneme na použití platby na náhradní akci dle vašeho výběru či na jiném řešení. Nebude-li dohodnuto jinak, bude vám platba vrácena stejným způsobem, jako byla přijata. Jako Klient jste oprávněni svoji účast na vzdělávací akci zrušit. V případě že jste již uhradili cenu školení, a zrušíte účast nejpozději 24 hodin před zahájením vzdělávací akce, vám bude vrácena celá zaplacená cena snížená o storno poplatek ve výši uvedené v emailu s platebními informacemi, v případě zrušení účasti v době kratší, je cena nevratná.

6. SOUHLAS S POŘIZOVÁNÍM A UŽITÍM FOTOGRAFIÍ A VIDEOZÁZNAMŮ. V průběhu akcí jsou pořizovány fotografie a videozáznamy. Jedná se především o dokumentační fotografie či videozáznamy prokazující, že se akce konala, pouze minimální část fotografií je pak umístěna na mé webové stránky, aby si mohli zájemci o akce lépe představit prostředí konání akcí i atmosféru na místě. Pokud byste si vůbec nepřáli být na fotografiích nebo videích zaznamenáni, prosím upozorněte na to nejpozději při zahájení akce. Pokud by byla pořízena fotografie, na které budete jako jediný nebo jeden z několika účastníků a jednoduše identifikovatelný/identifikovatelná, pak na webové stránky bych fotografii či záznam umístila pouze s vaším souhlasem. Bližší podmínky zpracování těchto i dalších osobních údajů (protože i podobizna na fotografii je osobním údajem) naleznete na tomto odkaze.

C. Dodací podmínky konzultací

1. ZPŮSOB DODÁNÍ: Konzultace budou dodány dle podmínek uvedených v jejich popisu na webovém rozhraní nebo individuálně sjednaných. Při poskytování konzultací se řídíme platnými právními předpisy a poskytujeme je s maximální pečlivostí a s využitím nejnovějších poznatků, naší odbornosti a s ohledem na veškeré údaje vámi sdělené, jež mají význam pro jejich řádné poskytování. Termín resp. jednotlivé termíny poskytnutí konzultace budou vždy mezi námi dohodnuty buď písemně nebo mailem nebo telefonicky. Termíny se zásadně sjednávají na pracovní dny, na dobu od 8 do 19 hodin. Zavazuji se vám navrhnout aspoň 2 možné termíny v době do 14 dnů od uzavření smlouvy, pokud již nebude moje kapacita resp. kapacita konzultantů plně vyčerpána. V případě, že vám nemohu nabídnout termín v této lhůtě, jste oprávněni od smlouvy odstoupit. Odstoupení musí být učiněno písemně a zasláno mailem nebo poštou nejpozději do 14 dnů od uzavření smlouvy. V případě, že se bez závažného důvodu a omluvy nedostavíte na sjednaný termín konzultace nebo opakovaně neposkytnete potřebnou součinnost, jsem oprávněna od smlouvy odstoupit. Dále pro odstoupení platí ustanovení následujícího článku VII. těchto VOP.

2. POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ: Akceptací těchto VOP se zavazujete sdělit mi (resp. konzultantovi) veškeré údaje, jež mají význam pro řádné poskytnutí konzultace, tyto údaje poskytnout pravdivé, úplné a nezkreslené a neprodleně nám kdykoli po dobu trvání smlouvy sdělit, že došlo ke změnám těchto údajů a sdělit nové údaje, je-li to k řádnému poskytnutí konzultací potřebné. Veškeré údaje sdělené při poskytování konzultací nebo v souvislosti s nimi jsou považované za důvěrné a jak vy, tak my se zavazujeme o nich zachovávat mlčenlivost a bez vašeho výslovného souhlasu je nesdělovat třetím osobám. Je-li to s ohledem na charakter poskytované konzultace vhodné nebo stanovené zákonem, jsme oprávněni od vás požadovat poskytnutí potřebných údajů v písemné formě opatřené vaším podpisem.

3. Konzultace jsou vhodné pouze pro Klienty, kteří nejsou v péči psychiatra, a kteří neužívají psychofarmaka a léky ovlivňující psychiku. Pokud byste v danou chvíli nesplňovali obě podmínky současně, prosím neobjednávejte Konzultace. V případě, že zjistím, že byla konzultace objednána v rozporu s tímto ustanovením, jsem oprávněna od smlouvy o Poskytování služeb odstoupit.

VI.

Údaje o funkčnosti digitálního obsahu a jeho součinnosti s hardwarem a softwarem

1. Digitální obsah zasílám pouze vám, jako Klientovi, na vaši elektronickou adresu, případně zpřístupněním adresy webové stránky, kde je obsah umístěn. Digitální obsah vyžaduje k plné funkčnosti, abyste měli k dispozici hardwarové a softwarové vybavení umožňující otevřít a pracovat s dokumenty ve formátu .docx a pdf. Neodpovídám za nedostupnost obsahu v případě nefunkčnosti či pomalé rychlosti vašeho internetového připojení. Může se stát, že je obsah krátkodobě dočasně nedostupný v případě údržby dat nebo výpadků serveru. Webové stránky mohou být aktualizovány bez předchozího upozornění.

2. Digitální obsah je chráněn autorským právem a není možné jej bez mého výslovného souhlasu dále šířit nebo umožnit jeho užití dalšími osobami. E-booky slouží pouze ke vzdělávacím účelům a informačním účelům a jsou vytvořeny s využitím znalostí a zkušeností autora. Jedná se o návody a doporučení a záleží na vašich schopnostech a dalších okolnostech, jaké výsledky s jejich pomocí dosáhnete. Tyto produkty nemohou nahradit osobní konzultaci. Neodpovídám za váš případný neúspěch v aplikaci postupů, rad a doporučení uvedených v e-booku.

VII.

Odstoupení od Smlouvy

 

1. E-BOOK: V případě, že předmětem Kupní smlouvy je dodání digitálního obsahu (e-booku), pak jako Spotřebitel odesláním objednávky a zaškrtnutím souhlasu s těmito VOP udělujete výslovný souhlas, aby vám byl digitální obsah dodán před uplynutím lhůty 14 denní lhůty pro odstoupení od smlouvy stanovené v § 1829 odst. 1 NOZ. Vezměte prosím na vědomí, že v tomto případě nemáte právo na odstoupení od smlouvy (§ 1837 písm. l NOZ).

2. SLUŽBY: Je-li předmětem Smlouvy poskytnutí konzultace, pak na základě vaší výslovné žádosti jako Spotřebitele učiněné v textové podobě mohu započít s plněním mých povinností ze Smlouvy ve 14 denní lhůtě pro odstoupení od smlouvy stanovené v § 1829 odst. 1 NOZ. V takovém případě ovšem vezměte prosím na vědomí, že pokud byly služby splněny (tj. konzultace poskytnuty) před uplynutím 14 denní lhůty pro odstoupení od smlouvy, nemáte právo od smlouvy bez uvedení důvodů ve 14denní lhůtě odstoupit (§ 1837 písm. a) NOZ). Pokud by ve 14 denní lhůtě pro odstoupení od smlouvy byla splněna jen část služeb (konzultací) a od smlouvy jste odstoupili, bude vám vrácena jen poměrná část sjednané ceny resp. jste povinni uhradit poměrnou část sjednané ceny za plnění poskytnuté do okamžiku odstoupení od smlouvy.

3. VZDĚLÁVACÍ AKCE S PEVNÝM TERMÍNEM: Odstoupit od Smlouvy nelze ani v případě, že jde o smlouvu o využití volného času, pokud je Poskytovatelem toto plnění poskytováno v určeném termínu (§ 1837 písm. j) NOZ). Za smlouvu o využití volného času je považována i Smlouva o poskytnutí služeb – vzdělávacích akcí, pokud splňuje podmínku využití volného času Klienta i poskytnutí v termínu předem určeném (a právě proto jsou výše řešeny podmínky storna účasti).

4. Nejde-li o případ dle předchozích odstavců nebo jiný případ, kdy od Smlouvy nelze odstoupit, máte, jste-li Spotřebitel, právo v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 NOZ od Smlouvy odstoupit ve lhůtě 14 dnů od uzavření Smlouvy o poskytování služeb nebo od doručení produktu v případě Kupní smlouvy (odstoupení pro zboží z e-shopu je upraveno v dalším odstavci). V této 14denní lhůtě musí být odstoupení od Smlouvy odesláno mailem na zumotovab@gmail.com nebo odesláno poštou na naši adresu uvedenou v čl. II. těchto VOP, případně na tuto adresu doručeno osobně či prostřednictvím jiné osoby. Odstoupit lze i vyplněním formuláře, který naleznete zde. V případě použití vzorového formuláře vám bez zbytečného odkladu potvrdím jeho přijetí. Odstoupení nemusíte nijak odůvodňovat.

5. ZBOŽÍ: Kupující má právo od kupní smlouvy odstoupit ve lhůtě 14 dní ode dne převzetí zboží, pokud byla smlouva uzavřena jako distanční. Je-li předmětem Kupní smlouvy několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží 14denní lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Pokud je předmětem smlouvy pravidelná opakovaná dodávka zboží, běží 14denní lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. V této 14denní lhůtě musí být odstoupení od kupní smlouvy odesláno mailem na zumotovab@gmail.com nebo odesláno poštou na moji adresu uvedenou v čl. II. odst. 1 VOP, případně na tuto adresu doručeno osobně či prostřednictvím jiné osoby. Odstoupit lze i vyplněním formuláře, který naleznete zde. V případě použití vzorového formuláře vám bez zbytečného odkladu potvrdím jeho přijetí. Odstoupení nemusíte nijak odůvodňovat.

Jako Kupující berete na vědomí, že ani spotřebitel nemůže mimo jiné odstoupit od smlouvy:

- o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání Kupujícího nebo pro jeho osobu,

- o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím,

- o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit (toto se týká i většiny doplňků stravy).

6. Pokud odstoupíte od smlouvy, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od Smlouvy mi předejte nebo zašlete zpět zboží, které jste ode mě obdrželi dle Smlouvy. Při zasílání zboží zvolte doporučenou zásilku, nezasílejte zboží na dobírku. Náklady na vrácení zboží nesete sami. Zboží zašlete nepoškozené a neopotřebované, včetně všech součástí a příslušenstvím a případnými dárky, které jste spolu se zbožím obdrželi, a je-li to možné, pak i v původním obalu. Doporučuji vám zboží pojistit. Ke zboží, prosím, připojte kopii dokladu o platbě, fakturu či dodací list nebo jiný doklad či důkaz k prokázání, že se jedná o zboží u mě zakoupené ve lhůtě 14 dnů před odstoupením od Smlouvy. Výrazně tím urychlíte vyřízení celé záležitosti. Samotné nepředložení těchto dokladů ovšem nebrání vyřízení vašeho odstoupení od Smlouvy. Pokud jste již dříve tyto údaje nezaslali v samostatném oznámení o odstoupení od Smlouvy (např. vyplněním ve vzorovém formuláři), připojte, prosím, i údaj o volbě způsobu vrácení peněz, pokud je nechcete vrátit stejným způsobem, jako jste platbu hradili.

7. Nejpozději do 14 dnů od odstoupení od Smlouvy vám vrátím peníze, které jsem od vás přijala jako platbu za produkt nebo službu, včetně nákladů na dopravu a veškerých dalších nákladů v souvislosti s dodáním uhrazených. Při odstoupení od Smlouvy vám peníze vrátím stejným způsobem, jakým jste nám je uhradili (tj. např. bankovním převodem), leda byste souhlasili s jiným způsobem platby, se kterým by pro vás nebyly spojeny další náklady.

4. V případě, že by z vaší strany nedošlo k úhradě celé sjednané ceny ani do 20 dnů po uzavření Smlouvy resp. u vzdělávacích akcí do zahájení akce, mám právo od smlouvy odstoupit. Odstoupení v takovém případě nabývá účinnosti okamžikem, kdy vám jej doručím. Odstoupení je možné zaslat poštou i mailem. V případě, že jsem od vás obdržela před mým odstoupením od Smlouvy nějakou platbu, vrátím vám ji sníženou o storno poplatek do týdne od odstoupení od Smlouvy, nebude-li mezi námi výslovně dohodnuto jinak.

5. Klient i Poskytovatel jsou dále oprávněni odstoupit od Smlouvy v případech stanovených zákonem.

6. Je-li Vám společně s produktem nebo službou poskytnut dárek, je darovací smlouva mezi námi uzavřená s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od Smlouvy z vaší strany bez uvedení důvodů, pozbývá darovací smlouva účinnost a jste povinni mi poskytnutý dárek nejpozději do 14 dnů od odstoupení od Smlouvy vrátit. Veškeré dárky a bonusy jsou zasílány či zpřístupněny až po úhradě sjednané ceny produktu, není-li na webovém rozhraní uvedeno jinak.

 

VIII.

Záruka, práva z vadného plnění, reklamační řád

 

1. Práva vznikající z vadného plnění se řídí platnými právními předpisy, zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2112 a § 2165 až 2174 NOZ.

2. Práva ze záruky se řídí zejména ustanoveními § 2113 až 2117 a § 2161 až 2164 NOZ.

3. Jako Poskytovatel vám odpovídám, že produkt při převzetí nemá vady. Jste-li spotřebitelem, pak v případě, že se vada projeví do 6 měsíců od převzetí, má se za to, že produkt byl vadný již při převzetí. Jste-li spotřebitelem, odpovídám i za to, že se vady nevyskytnou v záruční době, která činí 24 měsíců od převzetí zboží. Nejste-li spotřebitelem, záruku neposkytuji a odpovídám vám pouze za vady, které má produkt při převzetí. Jako Poskytovatel vám rovněž odpovídám, že poskytnutá služba nemá vady. Vadu u mě uplatněte bez zbytečného odkladu po jejím zjištění, nejpozději však lze uplatnit do 6 měsíců od poskytnutí služby.

4. V případě výskytu vady, kterou nelze odstranit nebo v případě opakovaného výskytu vady po opravě nebo výskytu většího počtu vad máte právo požadovat výměnu produktu za nový anebo od smlouvy odstoupit. V případě odstranitelné vady na dosud nepoužitém produktu můžete požadovat odstranění vady nebo přiměřenou slevu z kupní ceny anebo, není-li to neúměrné, požadovat výměnu produktu za nový. V případě, že neodstoupíte od smlouvy nebo neuplatníte právo na dodání nového produktu bez vad nebo na výměnu součásti či opravu produktu, můžete požadovat přiměřenou slevu. Přiměřenou slevu můžete žádat i v případě, že bych nebyla schopna vám nový produkt bez vad dodat, vyměnit vadnou součást nebo produkt opravit, stejně tak i v případě, že bych nezjednala nápravu v přiměřené době nebo že by vám zjednání nápravy působilo značné obtíže.

5. Práva z vadného plnění vám nenáleží, pokud byste před převzetím produktu věděli, že produkt má vadu, anebo byste vadu sami způsobili. Záruka a nároky z odpovědnosti za vady se nevztahují na opotřebení způsobené jeho užíváním, na vady způsobené nesprávným užíváním produktu, nedodržením návodu, nevhodnou údržbou nebo nesprávným skladováním.

6. Reklamaci u mě uplatněte bez zbytečného odkladu po zjištění vad. O reklamaci mě můžete předem informovat i telefonicky nebo mailem. Pokud vám e-book nebyl dodán v dodací lhůtě, prosím, zkontrolujte nejprve složky „hromadná pošta“ nebo spam. Pokud ani tam produkt nenaleznete, uplatněte reklamaci dle tohoto odstavce. Uvítám, pokud k reklamaci přiložíte i fakturu či jiný doklad o koupi, popis reklamované závady a návrh řešení reklamace. Reklamaci vyřídím bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů, pokud se výslovně nedohodneme jinak. O uplatnění a vyřízení reklamace vám poskytnu písemné potvrzení.

 

IX.

Vyřizování stížností, řešení spotřebitelských sporů

 

1. Máte-li k uzavřené Smlouvě, jejímu plnění či naší činnosti nějakou stížnost, kontaktujte mě, prosím, na adrese uvedené v čl. II. VOP nebo na elektronické adrese zumotovab@gmail.com

2. Podnikám na základě živnostenského oprávnění, kontrolním orgánem je příslušný živnostenský úřad, dohled nad dodržováním předpisů o ochraně spotřebitelů provádí Česká obchodní inspekce. Dodržování předpisů o ochraně osobních údajů dozoruje Úřad pro ochranu osobních údajů. I na tyto orgány se můžete obrátit se svými stížnostmi.

3. Pokud mezi Poskytovatelem a Spotřebitelem dojde ke spotřebitelskému sporu, má spotřebitel právo na jeho mimosoudní řešení. Subjektem mimosoudního řešení podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, je Česká obchodní inspekce. Veškeré podrobnosti k mimosoudnímu řešení jsou uvedeny na stránkách České obchodní inspekce www.coi.cz Spotřebitel může využít rovněž platformu pro řešení sporů online, Která je zřízena Evropskou komisí na adrese  https://ec.europa.eu/consumers/odr/.

 

X.

Závěrečná ustanovení

 

1. Smlouva je uzavírána na dobu určitou, do doby splnění povinností Poskytovatele a Klienta ze smlouvy vyplývající.

2. Ochrana osobních údajů je řešena samostatným dokumentem, který naleznete zde.

3. Vezměte, prosím, na vědomí, že jsem oprávněna tyto VOP jednostranně měnit, pro Klienta však vždy platí text obchodních podmínek účinný v okamžiku odeslání objednávky.

4. Tyto VOP jsou účinné od 1.1.2017.