Všeobecné obchodní podmínky

I.

Úvodní ustanovení a vysvětlení účelu všeobecných obchodních podmínek

 

1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále též uváděné jen zkratkou „VOP“) platí pro nákup v e-shopu provozovaném na webovém rozhraní www.lust.cz a dále pro objednávku a poskytování kurzů, seminářů, prožitkového vzdělávání, školení (dále jen „vzdělávací akce“) a konzultací (poradenství v oblasti osobního rozvoje) nabízených na webu www.lust.cz, www.zdravevztahy.cz, www.skolahypnozy.cz (dále též označované v textu jen jako „web“, „webové rozhraní“) provozované Vojtěchem Lustem, IČ: 42378958 , místem podnikání Flöglova 1506/7, 155 00 Praha 5, (dále též jen jako „Poskytovatel“).

2. Nákup v e-shopu probíhá na základě Kupní smlouvy uzavírané mezi mnou jako Poskytovatelem (a prodávajícím) a vámi jako Kupujícím. Poskytování konzultací a vzdělávacích akcí probíhá na základě Smlouvy o poskytování služeb uzavřené mezi námi, tedy opět mnou jako Poskytovatelem a vámi jako Klientem (jako příjemcem služby). Proces uzavírání obou smluv je popsán podrobně níže v těchto VOP, v čl. IV. Pokud je ve VOP užíván pouze pojem „Smlouva“, rozumí se tím jak Kupní smlouva, tak Smlouva o poskytování služeb. Ujednání, která jsou v Kupní smlouvě nebo Smlouvě o poskytování služeb odlišná od ustanovení VOP, mají přednost (tedy text Smlouvy je nad textem VOP). VOP řeší i některé další otázky, které s nákupem nebo s užíváním výše uvedených internetových stránek souvisí.

3. VOP obsahují informace, které potřebujete mít k dispozici ještě před tím, než si u mě vyberete produkty nebo objednáte konzultaci nebo vzdělávání. Na webových stránkách máte podrobně popsány všechny služby a produkty, v těchto VOP je doplněn pohled právní. Prosím, přečtěte si VOP pečlivě a v případě, že k nim budete mít připomínky či dotazy, kontaktujte mě ještě před odesláním objednávky. Kontakty naleznete v čl. II. VOP. Tím, že kliknete na objednávací tlačítko, mi dáváte signál, že jste VOP viděli, četli a souhlasíte s takovým průběhem obchodu a spolupráce, jaký je ve VOP popsán.

 

Obsah VOP pro snadnější orientaci:

 1. Úvodní ustanovení a vysvětlení účelu obchodních podmínek

 2. Důležité pojmy (definice)

 3. Sdělení pro spotřebitele před uzavřením Smlouvy

 4. Objednávka a uzavření Smlouvy

 5. Cena produktů a služeb a platba

 6. Dodací podmínky a storno podmínky

 7. Odstoupení od Smlouvy

 8. Práva z vadného plnění, reklamační řád

 9. Spotřebitelské recenze

 10. Závěrečná ustanovení

 

 

 

 

 

II.

Důležité pojmy (definice)

 

1. POSKYTOVATEL (PRODÁVAJÍCÍ):

Poskytovatelem je:

Ing. Vojtěch Lust

: 42378958

Místo podnikání (i adresa pro doručování): Flöglova 1506/7, 155 00 Praha 5

zapsaná v živnostenském rejstříku u Úřadu městské části Praha 13

Kontaktní telefon: +420 774 357 816

Adresa pro doručování elektronické pošty: vojtech.lust@seznam.cz

Poskytovatel není plátcem daně z přidané hodnoty.

 

2. KUPUJÍCÍ/KLIENT. Kupujícím je ten, kdo prostřednictvím webového rozhraní www.lust.cz, www.zdravevztahy.cz, www.skolahypnozy.cz nebo s využitím mailu uzavře se mnou jako prodávajícím Kupní smlouvu, a tím koupí některý z produktů uvedených na tomto webovém rozhraní. Klientem je i ten, kdo prostřednictvím webového rozhraní www.lust.cz, www.zdravevztahy.cz, www.skolahypnozy.cz, případně prostřednictvím mailu uzavře se mnou jako Poskytovatelem Smlouvu o poskytování služeb. Jak uvádím v dalších částech VOP, výjimečně lze Smlouvu uzavřít i telefonicky nebo osobně. Kupujícím/Klientem může být podnikatel (podnikající fyzická osoba často také uváděná jako OSVČ anebo právnická osoba, např. s.r.o. nebo akciová společnost) anebo spotřebitel. V dalším textu bude používán jediné označení – Klient.

 

3. SPOTŘEBITEL. Spotřebitelem se podle zákona rozumí fyzická osoba, která nejedná v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu povolání. Pokud jste fyzická osoba a do objednávky uvedete IČO, uzavíráte Smlouvu jako podnikatel, a ne jako spotřebitel.

 

4. SPOTŘEBITELSKÁ SMLOUVA. Je to Smlouva, ve které jako Klient vystupuje spotřebitel. Podle platných zákonů je spotřebitel více chráněn než Klient, který není spotřebitelem. Současně má Poskytovatel i více povinností vůči spotřebiteli než vůči jinému Klientovi a je povinen poskytnout spotřebiteli informace stanovené jak občanským zákoníkem, tak zákonem na ochranu spotřebitele. Je-li kupujícím jiná osoba než spotřebitel, neužijí se ta ustanovení VOP, která slouží výhradně pro ochranu spotřebitele.

 

5. SMLOUVA UZAVŘENÁ DISTANČNÍM ZPŮSOBEM. Je to Smlouva, která je uzavřena prostřednictvím PROSTŘEDKŮ KOMUNIKACE NA DÁLKU, tj. je uzavřena, aniž by se Poskytovatel a Klient museli pro její uzavření osobně potkat, protože ji uzavírají přes webové rozhraní (na základě objednávky učiněné přímo na webovém rozhraní vyplněním potřebných údajů Klientem) nebo prostřednictvím mailové komunikace, telefonicky nebo s využitím obdobných komunikačních prostředků. Náklady spojené s použitím prostředků komunikace na dálku (zejména náklady na internetové připojení a telefonní hovory) si hradíte sami a neliší se od běžné sazby účtované vaším operátorem, resp. poskytovatelem internetového připojení. Učiněním objednávky výslovně souhlasíte s použitím prostředků komunikace na dálku.

 

6. ROZHODNÉ PRÁVNÍ PŘEDPISY. Jsou to platné právní předpisy, kterými se řídí vztah mezi Klientem a Poskytovatelem. Jde zejména o zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále též jen „NOZ“) a v případech, kdy je Klientem spotřebitel, je to i zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

 

III.

Sdělení pro spotřebitele před uzavřením Smlouvy

 

Jedná se o shrnutí informací dle § 1820 NOZ, které máme uvedené na webu a podle NOZ jsem povinna vám je poskytnout i v textové podobě (a za tu se pro tyto účely pouhé uvedení na webu nepovažuje).

1. Údaje o hlavních vlastnostech produktů a služeb jsou vždy uvedené přímo v popisu daného produktu nebo služby na webu. Kliknutím na jednotlivé položky, se vám zobrazí podrobný popis. Věnujte proto, prosím, popisu produktu svoji pozornost a v případě nejasností mě kontaktujte ještě před objednáním produktu.

2. Údaje o mé totožnosti, adresa sídla, telefonní číslo a adresu pro doručování elektronické pošty jsem již uvedla výše, v čl. II.

3. Cena produktů a služeb je vždy uvedená v jejich popisu. K ceně produktu se připočítává cena za dopravu ve výši uvedené na webu, jakož i v objednávkovém formuláři. V rekapitulaci objednávky v objednávkovém formuláři je uvedena celková cena za všechny objednané produkty, včetně nákladů na dopravu.

4. Produkty lze hradit klasickým bankovním převodem nebo dobírkou, pokud objednáváte s dodáním na Z point Zásilkovny. Zde pak platíte v hotovosti nebo kartou.

5. Produkty jsou dodávány do 10 pracovních dnů od zaplacení kupní ceny, resp. od objednávky, pokud volíte dodání na Z-point Zásilkovny s platbou dobírkou. Pokud je z výjimečných důvodů dodací doba delší, je to uvedeno přímo na webu.

6. Spotřebitel může odstoupit od Kupní smlouvy během 14 dní od převzetí produktu. K odstoupení lze využít vzorový formulář, který tvoří přílohu VOP anebo odstoupit jakoukoli jinou formou tak, aby bylo zřejmé, od jaké Smlouvy Spotřebitel odstupuje a jakého produktu se odstoupení týká. Odstoupit ovšem ani Spotřebitel nemůže, pokud jde o zboží v zapečetěném obalu, který z důvodu ochrany zdraví nebo z hygienických důvodů není vhodné vrátit poté, produkt Spotřebitel zapečetěný obal porušil. Od Smlouvy o poskytování služeb může Spotřebitel odstoupit ve lhůtě 14 dní od jejího uzavření, pokud nejde o smlouvu, kterou má být poskytnuta vzdělávací akce anebo u konzultací, pokud byla konzultace na základě jeho výslovné žádosti poskytnuta během 14 dní od uzavření Smlouvy. Podrobnosti níže v čl. VII. VOP.

7. V případě odstoupení od Smlouvy nese (platí) Spotřebitel náklady na vrácení produktu zpět na adresu Prodávající.

8. Spotřebitel má právo reklamovat vadný produkt a tím uplatnit svá práva z vadného plnění. Podrobnosti jsou uvedeny v čl. VIII. VOP.

9. Vyřizování stížností, orgány dohledu a státního dozoru: Máte-li k uzavřené Smlouvě, jejímu plnění či naší činnosti nějakou stížnost, kontaktujte mě prosím na e-mailu vojtech.lust@seznam.cz. Podnikám na základě živnostenského oprávnění, proto kontrolním orgánem je příslušný živnostenský úřad. Dohled nad dodržováním předpisů o ochraně spotřebitelů provádí především Česká obchodní inspekce. Dodržování předpisů o ochraně osobních údajů dozoruje Úřad pro ochranu osobních údajů. I na tyto orgány se můžete obrátit se svými stížnostmi.

10. Mimosoudní vyřizování sporů spotřebitelů: Pokud mezi Prodávajícím a Spotřebitelem dojde ke spotřebitelskému sporu, má Spotřebitel právo na jeho mimosoudní řešení. Subjektem mimosoudního řešení podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, je Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát – oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2. Veškeré podrobnosti k mimosoudnímu řešení sporů jsou uvedeny na stránkách České obchodní inspekce: www.coi.cz, www.adr.coi.cz, e-mail: adr@coi.cz. Spotřebitel může využít rovněž platformu pro řešení sporů on-line, Která je zřízena Evropskou komisí na adrese  https://ec.europa.eu/consumers/odr/.

 

IV.

Objednávka a uzavření Smlouvy

 

1. Klient objednává produkty (zboží z e-shopu) i služby přes webové rozhraní, tj. skrze objednávkový systém na webových stránkách, vyplněním zde umístěného formuláře. Je možné rovněž objednávat zasláním mailu na vojtech.lust@seznam.cz případně mailu uvedeného přímo na webovém rozhraní. Objednávky lze učinit i telefonicky či osobně, preferovaným způsobem jsou ovšem předchozí dvě cesty.

 

2. POPIS PRODUKTŮ A SLUŽEB. Na webovém rozhraní www.lust.cz naleznete podrobný popis nabízených produktů e-shopu. 

Na webu www.lust.cz, www.zdravevztahy.cz, www.skolahypnozy.cz pak naleznete podrobný popis nabízených vzdělávacích akcí a konzultačních služeb. Vždy je uvedeno i pro koho jsou určeny a jaký přínos od nich můžete očekávat, naleznete zde i informace k průběhu vzdělávacích akcí a další potřebné informace. Veškeré prezentace produktů a služeb uvedené na webovém rozhraní jsou informativního charakteru. Jako Poskytovatel nejsem povinna uzavřít Smlouvu ohledně těchto produktů a služeb.

Ustanovení § 1732 odst. 2. NOZ se nepoužije.

 

3. OBJEDNÁNÍ PRODUKTŮ a VZDĚLÁVACÍCH AKCÍ (s termínem konání již uvedeným na webovém rozhraní): Pro objednání přes webové rozhraní slouží objednávkový formulář, kde jako Klient vyplníte své kontaktní údaje (povinné údaje jsou vždy v konkrétním formuláři a jde o údaje potřebné k vyřízení objednávky, zpravidla tedy jméno, příjmení, platný mail a telefon, při objednávce na firmu i údaje o firmě, IČ, DIČ, v případě objednávky produktů z e-shopu i dodací adresu), informace o objednávaném produktu (uvedením názvu produktů, které objednáváte, pokud nelze přímo „vložit produkt do košíku“ kliknutím na něj), v případě objednávky vzdělávací akce vyberete konkrétní akci, pokud již není přímo ve formuláři uvedena. Objednávku (nebo přihlášku na vzdělávací akci) odešlete kliknutím na objednávací tlačítko pod formulářem. Pokud se rozhodnete objednávku provést prostřednictvím mailu, uveďte prosím tytéž informace přímo do mailu a pošlete na vojtech.lust@seznam.cz.

OBJEDNÁNÍ INDIVIDUÁLNÍCH KONZULTACÍ Konzultace lze domluvit mailem nebo telefonicky nebo využitím objednávkového formuláře na daném webu, kdy vyplníte položky formuláře a odešlete kliknutím na objednávací tlačítko. Vzhledem k širokému záběru konzultací doporučuji nejprve se mnou probrat, zda je pro vaši situaci konzultace vhodná. Podrobnější informace naleznete přímo na webu.

Před odesláním každé objednávky si, prosím, zkontrolujte údaje, které jste do objednávky uvedli. Kliknutím na objednávací tlačítko se údaje automaticky odešlou. Následně Vám v mailu potvrzujícím objednávku zasílám i souhrn objednávky. Pokud byste zjistili, že přeci jen je v objednávce něco, co jste uvedli nedopatřením, kontaktujte mě co nejdříve zpět a objednávku upravíme.

O obdržení objednávky vás tedy budu informovat mailem zaslaným na vaši elektronickou adresu, kterou jste zadali v objednávce. Přílohou tohoto mailu potvrzujícího obdržení vaší objednávky jsou platné obchodní podmínky ve formátu PDF. Informace o obdržení objednávky může být zasílána automaticky a v tom případě se nejedná o přijetí objednávky z mé strany, pokud to není v tomto potvrzení výslovně uvedeno. Není-li v potvrzení uvedeno, že objednávku přijímám, zašlu vám informaci o přijetí objednávky v následném mailu. Do okamžiku, než je vám doručeno potvrzení o přijetí vaší objednávky, je možné telefonicky nebo mailem (na adresu uvedenou v čl. II. VOP) objednávku zrušit. V mailu obdržíte i platební údaje a informace o dodání produktu či služby. Doručením potvrzení o přijetí objednávky na vaši elektronickou adresu uvedenou v objednávce je Smlouva o poskytnutí služeb týkající se konzultací uzavřena. U vzdělávacích akcí a zboží z e-shopu je Smlouva uzavřena až v okamžiku, kdy je jak potvrzena objednávka, tak i zaplacena celá cena objednané vzdělávací akce nebo produktů. Není-li výslovně uvedeno jinak, rezervuji vám místo na objednané vzdělávací akci 5 dní od potvrzení přijetí objednávky. Není-li do 5 dní uhrazena cena vzdělávací akce, nebudu nadále k objednávce přihlížet a k uzavření Smlouvy nedojde. Jakékoli změny uzavřené Smlouvy (včetně zrušení objednávky) jsou poté možné jen na základě dohody mezi námi.

V pochybnostech vás mohu kontaktovat za účelem ověření pravosti objednávky a nepodaří-li se pravost objednávky ověřit, má se zato, že objednávka vůbec nebyla podána a takovou objednávkou se nadále nezabývám.

Objednávat produkty přes webové rozhraní nebo mailem je možné 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. Upozorňuji však, že výjimečně může dojít k dočasné nedostupnosti webu v důsledku nutné údržby webu anebo v důsledku okolností, za které neodpovídám, jako jsou výpadky připojení k internetové síti.

 

4. Smlouva i VOP se uzavírají v českém jazyce. Smlouva se uzavírá v elektronické podobě, tvoří ji vaše objednávka, její přijetí z mé strany a tyto VOP. Smlouvu archivuji v elektronické podobě, není přístupná.

 

V.

Cena produktů a služeb a platba

 

1. CENA PRODUKTŮ A SLUŽEB. U jednotlivých položek produktů a u vzdělávacích akcí je na webovém rozhraní uvedena i jejich cena. Ceny jsou platné po celou dobu, kdy jsou na webovém rozhraní uvedeny. Ceny vzdělávacích akcí zahrnují náklady spojené s realizací akce jako jsou: náklady na lektora, pronájem prostor vč. technického vybavení, organizační a materiálové zajištění, pokud není uvedeno jinak v popisu akce. V případě objednávky zboží z e-shopu je dále připočítáváno poštovné a balné, jak je uvedeno v další části VOP.

Ceny konzultací jsou uvedeny na webovém rozhraní v ceníku. Pouze u firemních konzultací a firemních vzdělávacích akcí jsou ceny sjednávány individuálně na základě konkrétního druhu a rozsahu služeb, vždy však před uzavřením Smlouvy Klient zná jednotkovou cenu anebo výpočet konečné ceny. Jako konzultace je posuzováno i určení esencí na míru Klientovi. Klient zde hradí určení vhodných esencí na základě poskytnutých informací a detailní rozbor a jeho předání Klientovi.

 

2. Sjednanou kupní cenou či cenou vzdělávací akce nebo cenou za poskytnutí konzultace (dále jen „cena“) je cena uvedená u produktu či služby v okamžiku odeslání vaší objednávky s výjimkou těch případů, kde je cena sjednávána individuálně dle předchozího odstavce. Pokud by došlo ke zjevné chybě při uvedení ceny na webovém rozhraní (tím je myšlen především překlep, chyba při zadávání cen) nebo obdobné chybě v procesu uzavírání Smlouvy, pak nejsem povinna vám za takovou zjevně chybnou cenu produkt nebo službu dodat, a to ani v případě, že došlo k automatickému potvrzení o přijetí objednávky. V případě, že by již došlo z vaší strany i k úhradě této zjevně chybné ceny, jsem oprávněna od Smlouvy odstoupit. Dojde-li ke změně ceny v době mezi odesláním vaší objednávky a jejím potvrzením z mé strany, platí kupní cena platná v okamžiku odeslání objednávky, nedojde-li mezi námi k jiné výslovné dohodě.

 

3. Není-li mezi námi výslovně ujednáno jinak, jsem povinna vám produkt či službu dodat až po úplném zaplacení sjednané ceny. Do okamžiku úplného zaplacení kupní ceny zůstává produkt v mém vlastnictví. Cena za vzdělávací akce musí být vždy uhrazena před konáním akce.

 

4. ZPŮSOB PLATBY. Sjednanou cenu je možné uhradit následujícími způsoby:

- bezhotovostně bankovním převodem na náš bankovní účet: pokyny k platbě obdržíte v mailu potvrzujícím přijetí objednávky

- v hotovosti u individuálně sjednaných služeb a dále, je-li to uvedeno v popisu akce nebo dohodnuto, lze platbu za vzdělávací akce uhradit i v hotovosti na místě, před zahájením vzdělávací akce.

Případné další způsoby platby budou uvedeny na webovém rozhraní nebo mohou být mezi námi výslovně dohodnuty. Kupní cena se hradí primárně v korunách českých. V nutných případech, kdy jde platba ze zahraničí v eurech.

 

5. SPLATNOST KUPNÍ CENY. V případě bezhotovostního převodu je kupní cena u produktů a jiných služeb než vzdělávacích akcí splatná do 5 dnů od potvrzení přijetí objednávky. Datum splatnosti je uvedené v pokynech k platbě. Kupní cena je zaplacena v okamžiku, kdy je příslušná částka připsána na můj bankovní účet. Pouze připomínám, jak jsem uvedla již výše, že nejsem povinna vám produkt dodat nebo službu poskytnout dříve, než uhradíte sjednanou cenu. U vzdělávacích akcí musí být cena uhrazena nejpozději 2 dny před konáním vzdělávací akce, není-li výslovně dohodnuto mezi námi jinak.

V případě platby v hotovosti je cena splatná před započetím poskytování služeb nebo před dodáním produktu. U konzultací se cena platí ihned po skončení konzultace. V případě kurzů před zahájením kurzu.

Jako doklad o koupi produktu či vzdělávací akce nebo konzultace vám vystavuji fakturu nebo jiný příjmový doklad.

V případě vzdělávacích akcí může být požadována záloha/rezervační poplatek, ve výši uvedené v popisu akce. Složená záloha/rezervační poplatek se pak započte na celkovou cenu, a to i v případě, že se nakonec akce účastní místo Klienta jiná osoba jako jím vyslaný náhradník.

Ustanovení § 2119 odst. 1 NOZ se nepoužije.

Produkt ani služby není možné hradit formou splátkového kalendáře.

VI.

DODACÍ PODMÍNKY

 

A. Dodací podmínky produktů

1. ZPŮSOB DODÁNÍ PRODUKTU A DODACÍ LHŮTA. Při koupi zboží z e-shopu bude zboží odesláno zpravidla nejbližší pracovní den po uhrazení kupní ceny (nejpozději do 5 pracovních dnů), nebude-li mezi námi výslovně dohodnuto osobní převzetí. Zboží je zasíláno prostřednictvím přepravce/přepravců uvedeného na webovém rozhraní. O konkrétním termínu vás vždy informuji mailem, obdržíte informaci i o tom, že zboží bylo odesláno. Vyhrazuji si právo delší dodací lhůty ve výjimečných případech jako je zejména dovolená či nemoc, v tomto případě bude taková informace uvedená na webových stránkách nebo budete informováni mailem či telefonicky na vámi uvedených kontaktech. Moje povinnost dodat zboží je splněna předáním zboží přepravci, nejste-li Spotřebitel, jinak až předáním od přepravce Spotřebiteli. V případě osobního převzetí je povinnost dodat zboží splněna okamžikem, kdy vám zboží předám. Pokud byste bezdůvodně odmítli převzít zboží, nepovažuje se v takovém případě moje povinnost dodat zboží za nesplněnou a není považována ani za odstoupení od smlouvy z vaší strany.

 

2. NÁKLADY NA DOPRAVU. U zboží z e-shopu je účtováno balné (cena poštovní krabice) a poštovné. Konkrétní částka je uvedena na webovém rozhraní.

 

3. Po dodání produktu si, prosím, co nejdříve zkontrolujte funkčnost, a zjistíte-li nedostatky nebo vady, kontaktujte mě prosím, abych mohla provést nápravu. Podrobnosti jsou uvedeny v čl. VIII těchto VOP. Při převzetí zboží si, prosím, vždy zkontrolujte neporušenost obalu zboží, a pokud zjistíte nedostatky, uplatněte je ihned u přepravce a kontaktujte mě (podrobnosti níže v části o uplatňování reklamace). Odmítnutí zásilky s poškozeným obalem se nepovažuje za bezdůvodné odmítnutí převzetí zboží. Naopak, pokud podpisem dodacího listu nebo soupisu balíků přepravce nebo obdobného dokumentu stvrdíte převzetí zboží, má se zato, že zboží bylo dodáno v neporušeném obalu a není možné již reklamovat zboží z důvodu porušení celistvosti obalu. Pokud by bylo nutné z důvodů na vaší straně doručovat zboží opakovaně anebo jiným než objednaným způsobem, jste povinni mi uhradit náklady na opakované doručení nebo na doručení jiným způsobem, nebude-li mezi námi výslovně ujednáno jinak.

 

B. Dodací a storno podmínky vzdělávacích akcí

1. ZPŮSOB DODÁNÍ: Vzdělávací akce bude dodána dle podmínek uvedených v popisu akce na webovém rozhraní nebo individuálně sjednaných. Klient má právo absolvovat vzdělávací akci za podmínky řádné úhrady celé ceny za vzdělávací akci. Poskytovatel je oprávněn změnit jednostranně podmínky klientem zvolené vzdělávací akce např. čas jednotlivých lekcí, místo konání v rámci stejné obce/města, přičemž je povinen o tom Klienta vyrozumět. Závazky mezi Klientem a Poskytovatelem tím nejsou dotčeny, Poskytovatel odpovídá za to, že změnou podmínek nebude dotčen účel akce. Vzdělávací akce se uskuteční pouze v případě, že si ji objedná a uhradí minimální počet zájemců stanovený Poskytovatelem. Vyhrazuji si právo zrušení vzdělávací akce při nízkém zájmu či zásahu vyšší moci. V takovém případě všechny přihlášené účastníky včas informuji. Vrácení zaplacené ceny je řešeno níže, v bodě 5. (storno)

 

2. MOŽNOST ÚČASTI NÁHRADNÍKA: Na vzdělávací akci je možné na místo klienta vyslat náhradníka v případě, že se z vážných důvodů nemůže Klient zúčastnit, a to pouze po předchozí dohodě s lektorem a v případě, že je to vzhledem k obsahu akce přípustné a možné.

 

3. VZDĚLÁVACÍ MATERIÁLY A INFORMACE: Veškeré informace a jakékoliv písemné podklady, materiály, skripta, zvukové záznamy a nosiče, doporučení, techniky, údaje osobního charakteru a další metody předávané lektorem vedoucí akci jsou určeny pouze pro účely konkrétní vzdělávací akce a osobní potřebu jednotlivých Klientů. Není dovoleno je bez vědomí a písemného souhlasu lektora vedoucího akci jakkoliv sdělovat a předávat dál třetím osobám, upravovat, rozšiřovat a kopírovat je v celém či částečném rozsahu, používat k jakýmkoliv komerčním účelům či jinde publikovat. Klient, Poskytovatel a lektor vedoucí akci berou tímto na vědomí, že veškeré informace, které o sobě vzájemně účastníci i lektor při studiu získají, jsou pokládány za velmi důvěrné a citlivé a s jako takovými budou s nimi nakládat.

 

4. ODPOVĚDNOST V PRŮBĚHU VZDĚLÁVACÍ AKCE: Klient je v celém průběhu vzdělávací akce za sebe, svá rozhodnutí a své jednání vůči sobě i ostatním zcela odpovědný. Každý Klient bere na vědomí, že během akce a činností během ní, kterých se Klient sám účastní, může docházet k fyzickému, psychickému či emocionálnímu zatížení. Vzdělávací akce není náhražkou za lékařskou či psychoterapeutickou péči. V případě, že kterýkoliv účastník v průběhu vzdělávací akce podstupuje jakýkoliv druh léčby, zavazuje se informovat lektora o této skutečnosti a o charakteru obtíží, které jsou důvodem léčby. Zároveň se doporučuje účast ve výcviku konzultovat se svým ošetřujícím lékařem. Klient se zavazuje přerušit dílčí činnost v rámci akce nebo se činnosti či cvičení nezúčastnit, pokud cítí, že pro něj aktivita v danou chvíli není vhodná, resp. je nad jeho aktuální síly či schopnosti.

 

5. STORNO PODMÍNKY: V případě, že by vzdělávací akce byla zrušena z důvodů na straně Poskytovatele a vy jako Klient jste již cenu hradili, obdržíte do 14 dnů ode dne, kdy bude rozhodnuto o zrušení akce, zpět celou zaplacenou částku, pokud se výslovně nedohodneme na použití platby na náhradní akci dle vašeho výběru či na jiném řešení. Nebude-li dohodnuto jinak, bude vám platba vrácena stejným způsobem, jako byla přijata. Jako Klient jste oprávněni svoji účast na vzdělávací akci zrušit. V případě že jste již uhradili cenu školení, a zrušíte účast nejpozději 72 hodin před zahájením vzdělávací akce, vám bude vrácena celá zaplacená cena snížená o storno poplatek ve výši uvedené v emailu s platebními informacemi, v případě zrušení účasti v době kratší, je cena nevratná.

 

6. SOUHLAS S POŘIZOVÁNÍM A UŽITÍM FOTOGRAFIÍ A VIDEOZÁZNAMŮ: V průběhu akcí jsou pořizovány fotografie a videozáznamy. Jedná se především o dokumentační fotografie či videozáznamy prokazující, že se akce konala, pouze minimální část fotografií je pak umístěna na mé webové stránky, aby si mohli zájemci o akce lépe představit prostředí konání akcí i atmosféru na místě. Pokud byste si vůbec nepřáli být na fotografiích nebo videích zaznamenáni, prosím upozorněte na to nejpozději při zahájení akce. Pokud by byla pořízena fotografie, na které budete jako jediný nebo jeden z několika účastníků a jednoduše identifikovatelný/identifikovatelná, pak na webové stránky bych fotografii či záznam umístila pouze s vaším souhlasem. Bližší podmínky zpracování těchto i dalších osobních údajů (protože i podobizna na fotografii je osobním údajem) naleznete na tomto odkaze.

C. Dodací podmínky konzultací

1. ZPŮSOB DODÁNÍ: Konzultace budou dodány dle podmínek uvedených v jejich popisu na webovém rozhraní nebo individuálně sjednaných. Při poskytování konzultací se řídím platnými právními předpisy a poskytuji je s maximální pečlivostí a s využitím nejnovějších poznatků, mou odborností a s ohledem na veškeré údaje vámi sdělené, jež mají význam pro jejich řádné poskytování. Termín, resp. jednotlivé termíny poskytnutí konzultace budou vždy mezi námi dohodnuty buď písemně nebo mailem nebo telefonicky. Termíny se zásadně sjednávají na pracovní dny, na dobu od 8 do 19 hodin. Zavazuji se vám navrhnout aspoň 2 možné termíny v době do 14 dnů od uzavření smlouvy, pokud již nebude moje kapacita plně vyčerpána. V případě, že vám nemohu nabídnout termín v této lhůtě, jste oprávněni od smlouvy odstoupit. Odstoupení musí být učiněno písemně a zasláno mailem nebo poštou nejpozději do 14 dnů od uzavření smlouvy. V případě, že se bez závažného důvodu a omluvy nedostavíte na sjednaný termín konzultace nebo opakovaně neposkytnete potřebnou součinnost, jsem oprávněna od smlouvy odstoupit. Dále pro odstoupení platí ustanovení následujícího článku VII. těchto VOP.

 

2. POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ: Akceptací těchto VOP se zavazujete sdělit mi veškeré údaje, jež mají význam pro řádné poskytnutí konzultace, tyto údaje poskytnout pravdivé, úplné a nezkreslené a neprodleně mi kdykoli po dobu trvání smlouvy sdělit, že došlo ke změnám těchto údajů a sdělit nové údaje, je-li to k řádnému poskytnutí konzultací potřebné. Veškeré údaje sdělené při poskytování konzultací nebo v souvislosti s nimi jsou považované za důvěrné a jak vy, tak já se zavazuji o nich zachovávat mlčenlivost a bez vašeho výslovného souhlasu je nesdělovat třetím osobám. Je-li to s ohledem na charakter poskytované konzultace vhodné nebo stanovené zákonem, jsem oprávněna od vás požadovat poskytnutí potřebných údajů v písemné formě opatřené vaším podpisem. 

 

3. Konzultace jsou vhodné pouze pro Klienty, kteří nejsou v péči psychiatra, a kteří neužívají psychofarmaka a léky ovlivňující psychiku. Pokud byste v danou chvíli nesplňovali obě podmínky současně, prosím neobjednávejte Konzultace. V případě, že zjistím, že byla konzultace objednána v rozporu s tímto ustanovením, jsem oprávněna od smlouvy o Poskytování služeb odstoupit.

 

VI.

Odstoupení od Smlouvy

1. SLUŽBY: Je-li předmětem Smlouvy poskytnutí konzultace, pak pokud na základě vaší výslovné žádosti jako Spotřebitele učiněné v textové podobě započnu s plněním mých povinností ze Smlouvy ve 14denní lhůtě pro odstoupení od smlouvy stanovené v § 1829 odst. 1 NOZ a služba bude v této lhůtě poskytnuta, pak v takovém případě nemáte právo od smlouvy bez uvedení důvodů ve 14denní lhůtě odstoupit (§ 1837 písm. a) NOZ). Pokud by ve 14denní lhůtě pro odstoupení od smlouvy byla splněna jen část služeb (konzultací) a od smlouvy jste odstoupili, bude vám vrácena jen poměrná část sjednané ceny, resp. jste povinni uhradit poměrnou část sjednané ceny za plnění poskytnuté do okamžiku odstoupení od smlouvy.

2. VZDĚLÁVACÍ AKCE S PEVNÝM TERMÍNEM: Odstoupit od Smlouvy nelze ani v případě, že jde o smlouvu o využití volného času, pokud je Poskytovatelem toto plnění poskytováno v určeném termínu (§ 1837 písm. j) NOZ). Za smlouvu o využití volného času je považována i Smlouva o poskytnutí služeb – vzdělávacích akcí, pokud splňuje podmínku využití volného času Klienta i poskytnutí v termínu předem určeném (a právě proto jsou výše řešeny podmínky storna účasti).

 

3. Nejde-li o případ dle předchozích odstavců nebo jiný případ, kdy od Smlouvy nelze odstoupit, máte, jste-li Spotřebitel, právo v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 NOZ od Smlouvy odstoupit ve lhůtě 14 dnů od uzavření Smlouvy o poskytování služeb nebo od doručení produktu v případě Kupní smlouvy (odstoupení pro zboží z e-shopu je upraveno v dalším odstavci). V této 14denní lhůtě musí být odstoupení od Smlouvy odesláno mailem na zumotovab@gmail.com nebo odesláno poštou na naši adresu uvedenou v čl. II. těchto VOP, případně na tuto adresu doručeno osobně či prostřednictvím jiné osoby nebo jiným zřejmým způsobem učiněno (např. i zasláním SMS zprávy). Odstoupit lze i vyplněním formuláře, který naleznete na konci dokumentu. V případě použití vzorového formuláře vám bez zbytečného odkladu potvrdím jeho přijetí. Odstoupení nemusíte nijak odůvodňovat.

 

4. ZBOŽÍ: Kupující má právo od kupní smlouvy odstoupit ve lhůtě 14 dní ode dne převzetí zboží, pokud byla smlouva uzavřena jako distanční. Je-li předmětem Kupní smlouvy několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží 14denní lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Pokud je předmětem smlouvy pravidelná opakovaná dodávka zboží, běží 14denní lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. V této 14denní lhůtě musí být odstoupení od kupní smlouvy odesláno mailem na vojtech.lust@seznam.cz nebo odesláno poštou na moji adresu uvedenou v čl. II. odst. 1 VOP, případně na tuto adresu doručeno osobně či prostřednictvím jiné osoby nebo jiným zřejmým způsobem učiněno (např. i zasláním SMS zprávy). Odstoupit lze i vyplněním formuláře, který naleznete na konci tohoto dokumentu. V případě použití vzorového formuláře vám bez zbytečného odkladu potvrdím jeho přijetí. Odstoupení nemusíte nijak odůvodňovat.

Jako Kupující berete na vědomí, že ani spotřebitel nemůže mimo jiné odstoupit od smlouvy:

- o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání Kupujícího nebo pro jeho osobu,

- o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím,

- o dodávce zboží v zapečetěném obalu, které z důvodu ochrany zdraví nebo z hygienických důvodů není vhodné vrátit poté, co jej Spotřebitel porušil.

 

5. Pokud odstoupíte od smlouvy, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od Smlouvy mi předejte nebo zašlete zpět zboží, které jste ode mě obdrželi dle Smlouvy. Při zasílání zboží zvolte doporučenou zásilku, nezasílejte zboží na dobírku. Náklady na vrácení zboží nesete sami. Zboží zašlete nepoškozené a neopotřebované, včetně všech součástí a příslušenstvím a případnými dárky, které jste spolu se zbožím obdrželi, a je-li to možné, pak i v původním obalu. Doporučuji vám zboží pojistit. Ke zboží, prosím, připojte kopii dokladu o platbě, fakturu či dodací list nebo jiný doklad či důkaz k prokázání, že se jedná o zboží u mě zakoupené ve lhůtě 14 dnů před odstoupením od Smlouvy. Výrazně tím urychlíte vyřízení celé záležitosti. Samotné nepředložení těchto dokladů ovšem nebrání vyřízení vašeho odstoupení od Smlouvy. Pokud jste již dříve tyto údaje nezaslali v samostatném oznámení o odstoupení od Smlouvy (např. vyplněním ve vzorovém formuláři), připojte, prosím, i údaj o volbě způsobu vrácení peněz, pokud je nechcete vrátit stejným způsobem, jako jste platbu hradili.

 

6. Nejpozději do 14 dnů od odstoupení od Smlouvy vám vrátím peníze, které jsem od vás přijala jako platbu za produkt nebo službu, včetně nákladů na dopravu a veškerých dalších nákladů v souvislosti s dodáním uhrazených. Při odstoupení od Smlouvy vám peníze vrátím stejným způsobem, jakým jste nám je uhradili (tj. např. bankovním převodem), leda byste souhlasili s jiným způsobem platby, se kterým by pro vás nebyly spojeny další náklady.

 

7. V případě, že by z vaší strany nedošlo k úhradě celé sjednané ceny ani do 20 dnů po uzavření Smlouvy, resp. u vzdělávacích akcí do zahájení akce, mám právo od smlouvy odstoupit. Odstoupení v takovém případě nabývá účinnosti okamžikem, kdy vám jej doručím. Odstoupení je možné zaslat poštou i mailem. V případě, že jsem od vás obdržela před mým odstoupením od Smlouvy nějakou platbu, vrátím vám ji sníženou o storno poplatek do týdne od odstoupení od Smlouvy, nebude-li mezi námi výslovně dohodnuto jinak.

 

8. Klient i Poskytovatel jsou dále oprávněni odstoupit od Smlouvy v případech stanovených zákonem.

 

9. Je-li Vám společně s produktem nebo službou poskytnut dárek, je darovací smlouva mezi námi uzavřená s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od Smlouvy z vaší strany bez uvedení důvodů, pozbývá darovací smlouva účinnost a jste povinni mi poskytnutý dárek nejpozději do 14 dnů od odstoupení od Smlouvy vrátit. Veškeré dárky a bonusy jsou zasílány či zpřístupněny až po úhradě sjednané ceny produktu, není-li na webovém rozhraní uvedeno jinak.

VIII.

Práva z vadného plnění, reklamační řád

 

1. Důležité paragrafy, podle kterých se při reklamaci postupuje: Práva vznikající z vadného plnění se řídí platnými právním i předpisy. Jde zejména o ustanovení § 1914 až 1925. U Zboží ustanovení § 2099 až 2112 pro ne-Spotřebitele a pro Spotřebitele pak § 2158 až 2160.

2. Vady, za které nesu odpovědnost u zboží: Odpovídáme za to, že zboží při převzetí nemá vady. Odpovídám tedy za vady, které má zboží v okamžiku jeho převzetí, a to i v případě, že se vada projeví až po převzetí, nejpozději však ve lhůtě 2 let od převzetí zboží. Jste-li Spotřebitelem, pak v případě, že se vada u zboží projeví do 12 měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí. Jako Spotřebitel můžete vadu, za kterou odpovídám, reklamovat (uplatnit práva z vadného plnění) v obecné 3leté promlčecí lhůtě. Ostatní Klienti musí vadu reklamovat bez zbytečného odkladu poté, co ji mohli při včasné prohlídce a dostatečné péči zjistit, nejpozději však do dvou let po odevzdání zboží (jde-li o vadu skrytou).

3. Jaké nároky můžete v případě vady na Zboží požadovat?

A. Pokud jste Spotřebitel:

 • můžete požadovat odstranění vady, a to buď opravou anebo dodáním nového zboží, pokud Vámi zvolený způsob odstranění vady není nepřiměřeně nákladný ve srovnání s druhým způsobem anebo nemožný

V případě, že bych vadu odmítla odstranit nebo jí neodstranila řádně nebo by se vada vyskytla opakovaně nebo je vada podstatným porušením smlouvy (tj. kdybyste o takové vadě předem věděli, vůbec byste zboží nechtěli koupit) nebo by z mého prohlášení či chování bylo zřejmé, že vadu v přiměřené době nebo bez zbytečných obtíží pro Spotřebitele neodstraním, pak můžete jako Spotřebitel požadovat:

 • přiměřenou slevu nebo

 • odstoupit od Smlouvy.

Přiměřená sleva se určí jako rozdíl mezi hodnotou zboží bez vady a vadného zboží, které Kupující obdržel. Kupující nemůže odstoupit od smlouvy, je-li vada zboží nevýznamná; má se za to, že vada není nevýznamná. Odstoupí-li Kupující od smlouvy, vrátím mu kupní cenu bez zbytečného odkladu poté, co obdržím zboží nebo co mi Kupující prokáže, že zboží odeslal.

B. Pokud nejste Spotřebitel:

Je-li vada zboží podstatným porušením Smlouvy (tj. kdybyste o takové vadě předem věděli, vůbec byste zboží nechtěli koupit), můžete volit mezi těmito nároky:

 • odstranění vady opravou,

 • dodání nového zboží bez vad,

 • přiměřená sleva z kupní ceny,

 • odstoupení od Smlouvy.

Volbu nároku je nutné mi sdělit bez zbytečného odkladu po oznámení vady, jinak máte práva jen jako při nepodstatném porušení Smlouvy. Výjimkou jsou situace, kdy byste požadovali odstranění vady, a já vadu neodstranila v přiměřené lhůtě anebo bych Vám rovnou sdělila, že vadu neopravím. V takových případech můžete místo odstranění vady požadovat přiměřenou slevu z kupní ceny anebo odstoupit od Smlouvy.

Je-li vada nepodstatným porušením smlouvy, můžete volit mezi těmito nároky

 • odstranění vady opravou,

 • přiměřená sleva z kupní ceny.

Pokud zvolíte odstranění vady a já bych to nezvládla včas anebo vadu odmítla opravit, můžete požadovat slevu z kupní ceny anebo od Smlouvy odstoupit. Upozorňuji, že dle NOZ není možné provedenou volbu nároku měnit bez mého souhlasu.

4. Kdy práva z vadného plnění Klientovi (ani když je Spotřebitelem) nenáleží?

Práva z vadného plnění vám nenáleží:

 • pokud byste před převzetím zboží věděli, že má vadu, anebo byste vadu sami způsobili,

 • pokud by šlo o vady způsobené nesprávným užíváním,

 • u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána,

 • při opotřebení zboží způsobené obvyklým užíváním

 • u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, které věc měla v době, kdy jste ji převzali,

 • vyplývá-li to z povahy věci,

 • při pozdním uplatnění reklamace.

5. Vady Služeb: V těchto případech odpovídám za dodání Služeb v rozsahu, podobě a kvalitě mezi námi sjednané (tj. zejména odpovídají popisu na webu a vlastnostem obvyklým). V případě, že je dodána vadná služba, má Klient právo požadovat nápravu (odstranění) vady nebo slevu z ceny. V případě, že není odstranění vady možné anebo já jako Poskytovatel vadu včas neodstraním, má Klient právo požadovat slevu z ceny anebo od Smlouvy odstoupit.

6. Uplatnění reklamace:

Reklamaci, prosím, uplatněte bez zbytečného odkladu. Uplatnit reklamaci lze i zasláním prosté zprávy e-mailem, ze které je patrné kdo, co a z jakého důvodu reklamuje a jak navrhuje reklamaci vyřídit. Uvítám, pokud k reklamaci přiložíte i fakturu či jiný doklad o koupi, popis reklamované závady a návrh řešení reklamace. Je-li to možné a účelné pro prokázání reklamované vady, připojte k reklamaci i fotodokumentaci, případně jiný dokument nebo důkazní prostředek.

Prosím, neposílejte mi zboží zpět dříve, než nám zašlete zprávu o reklamaci. Vyčkejte, než vás budu kontaktovat. Je totiž možné, že reklamaci vyřídím již na základě zaslané fotodokumentace a ani nebude nutné mi reklamované zboží zasílat (například, pokud se domluvíme na poskytnutí slevy).

Reklamaci vyřídím bez zbytečného odkladu, v krajních případech nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se výslovně nedohodneme na delší lhůtě. O uplatnění a vyřízení reklamace Spotřebiteli poskytnu písemné potvrzení. Jste-li Spotřebitel, pak vás budu v 30denní lhůtě i informovat o vyřízení reklamace, a to na kontaktní e-mail uvedený v potvrzení o převzetí reklamace. V potvrzení o vyřízení reklamace pro Spotřebitele v souladu se zákonem na ochranu spotřebitele uvedu i potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.

7. Vrácení zaplacené ceny a poskytnutí slevy při uznané reklamaci:

Uznám-li reklamaci jako oprávněnou a výsledkem má být sleva z již zaplacené ceny nebo vrácení zaplacené ceny, bude vrácení provedeno stejným způsobem, jako jste hradili kupní cenu, a to nejpozději do 14 dnů od uznání reklamace, jde-li o zboží a do 14 dnů od uplatnění reklamace, jde-li o reklamaci Spotřebitele uplatněnou na poskytnutí službu.

 

IX.

Spotřebitelské recenze

1. Na webu, prodejních stránkách, na mých profilech na sociálních sítích i v mailové a obdobné komunikaci se Spotřebiteli zveřejňuji reference na mé produkty, vzdělávací akce a konzultace. Tyto reference jsou buď anonymní zpětnou vazbou, a v těchto případech nemám možnost nijak ověřit, zda jde opravdu o referenci spotřebitele, který některý z produktů koupil anebo použil. V ostatních případech jde o reference mých Klientů. Před zveřejněním reference v těchto případech ověřuji, že jde o osobu, která si produkt u mě zakoupila, nebo absolvovala vzdělávací akci či konzultaci.

X.

Závěrečná ustanovení

1. Smlouva je uzavírána na dobu určitou, do doby splnění povinností Poskytovatele a Klienta ze smlouvy vyplývající.

2. Ochrana osobních údajů je řešena samostatným dokumentem, který naleznete zde

3. Vezměte, prosím, na vědomí, že jsem oprávněna tyto VOP jednostranně měnit, pro Klienta však vždy platí text obchodních podmínek účinný v okamžiku odeslání objednávky.

4. Tyto VOP jsou účinné od 6.1.2023.

 

Příloha: VZOROVÝ FORMULÁŘ PRO ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

(vyplňte tento formulář a pošlete jej zpět pouze v případě, že chcete odstoupit od smlouvy)


Oznámení o odstoupení od smlouvy


Adresát: Ing.Vojtěch Lust
: 42378958
Místo podnikání (i adresa pro doručování): Flöglova 1506/7, 155 00 Praha 5
Kontaktní telefon: +420 774 357 816
Mail:
vojtech.lust@seznam.cz


Oznamuji, že tímto odstupuji od smlouvy o nákupu tohoto zboží/služeb:

Název výrobku/služby

Počet kusů

Cena

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Číslo objednávky:

Datum objednání:

Datum obdržení:

Jméno a příjmení spotřebitele:

Adresa spotřebitele:

Podpis spotřebitele (pouze pokud je formulář zasílán v listinné podobě):